About Us

VEL Real Estate Services is a registered trademark under VEL Management Services and has been in operation for almost a decade. It specializes in a wide array of real estate services, including but not limited to property and tax management, transfer of ownership, and assisting both buyers and sellers in the acquisition and sale of properties respectively. 

Ang VEL Real Estate Services ay isang lehitimong kumpanya na may nararapat na rehistro sa pamahalaan. Ito po ay tumatakbo sa ilalim ng pangangasiwa ng VEL Management Services ng mahigit kumulang ng sampung taon. Kabilang sa mga serbisyong inaalok ng kumpanya ay property and tax management, transfer of ownership, at sa paghanap at pagbenta ng lupa at ari-arian.

For any inquiries or concerns, we offer FREE CONSULTATION and FREE PRICE QUOTATION with absolutely no strings attached. You may call, text, or VIBER us at +63 947 439 63 84 or email our company at VelManagementServices@gmail.com. Please inform us at least one day in advance if you wish to visit our office at 160 West Avenue Quezon City.


Kami po ay nag-aalok ng FREE CONSULTATION at FREE PRICE QUOTATION at kung meron po kayong kahit ano pa pong katanungan, maaari po kayong tumawag, mag-text, o kaya’t mag viber sa +63 947 439 63 84. Maaari din po kayong magpadala ng email sa VelManagementServices@gmail.com. Kung ninanais niyo pong bisitahin ang aming opisina sa 160 West Avenue Quezon City, maaari pong makipag-unayan muna po kayo sa amin para tayo ay makapag-set ng appointment.

Pages